• Policy
  • Triage
  • Details

KIRA Avatar

Ang susunod na page ay isang digital triage system na kukuha ng personal na impormasyon, mga lokasyon, detalye ng sintomas, at exposure para ikaw ay maitala sa database ng DOH para sa health monitoring.

Ito ay magsisilbing gabay lamang at hindi katumbas ng konsultasyon kaya't kailangan pa rin ng advise ng doktor upang makumpirma ang iyong kalagayan.

#BIDAsolusyon sa COVID19

Self Assessment
Self Assessment icon

🔎 I-report dito ang detalye ng iyong sintomas at exposure para sa digital triage.
Kung may active account ang iyong LGU, ikaw ay maaring ma-contact ng local health units
para ma-validate ang iyong impormasyon at ma-confirm ang iyong status.

Pindutin ang box kung "Oo" (✔️) ang iyong sagot at angkop sa iyong kalagayan ang nabanggit.

Public Health Information
Monitoring icon

Punan ang mga detalye upang makatulong sa pagmonitor ng cases at maabisuhan din ang iyong lokal na pamahalaan. 

Close Contacts
Self Assessment icon

Ang mga detalye na dito ay kakailanganin lang punan kung ikaw ay maging confirmed covid-19 positive case o ma-abisuhan ng LGU bilang isang close contact ng isang positive case.


;