• Policy
  • Triage
  • Details

Responsibilidad natin ang ating kapwa

KIRA Avatar

Hi, Ako si Kira. Ito ay isang digital triage system mula sa DOH na kukuha ng personal na impormasyon, mga lokasyon, detalye ng sintomas, at exposure para ikaw ay maitala sa database ng DOH para sa health monitoring.

Ito ay magsisilbing gabay lamang at hindi katumbas ng konsultasyon kaya't kailangan pa rin ng kumpirmasyon ng doktor. Ang iyong partisipasyon ay mahalaga upang sama-sama nating maprotektahan ang ating kapwa KONTRA COVID-19.


Self Assessment
Self Assessment icon

🔎 I-report dito ang detalye ng iyong sintomas at exposure para sa digital triage.
Kung may active account ang iyong LGU, ikaw ay maaring ma-contact ng local health units
para ma-validate ang iyong impormasyon at ma-confirm ang iyong status.

Pindutin ang box kung "Oo" (✔️) ang iyong sagot at angkop sa iyong kalagayan ang nabanggit.


Public Health Information
Monitoring icon

Punan ang mga detalye upang makatulong sa pagmonitor ng cases at maabisuhan din ang iyong lokal na pamahalaan.